This is a free Purot.net wiki
  • View:

Skolresorna i fokus

På Trafikskyddets sidor finns det tips på hur man på olika sätt kan behandla skolresorna med eleverna, och materialet har delats upp enligt elevernas ålder.

Med ettor och tvåor kan man prata om trevliga och svåra platser längs skolvägen.

Med eleverna i åk 3–6 kan man diskutera både säkerhet och olika val längs skolvägen.

 

Med de yngre eleverna kan man också öva på att korsa en väg tryggt och på att använda alla sinnen i trafiken.

Med de äldre eleverna kan man också tillsammans iaktta trafiken och prova på hur olika störningsmoment påverkar ens beteende både då man cyklar och går.

 

Ni kan också kartlägga farliga platser längs skolvägen. De farliga platserna kan ni anteckna antingen på papper eller i Trafikskyddets elektroniska tjänst Vaaranpaikka (endast på finska).

 

Dela gärna med er av era egna tips och idéer!

 

 

Mobilitetsplan

Helsingforsregionens trafik (HRT) har skapat underlag som skolorna kan använda för att göra en mobilitetsplan.  

Skolornas mobilitetsplan uppmuntrar till kloka resvanor. Med hjälp av planen kan man granska de dagliga resvanorna och ändra dem i en hållbarare riktning. Skolans mobilitetsplan stöder också trafikfostrans allmänna målsättningar.

Du hittar materialet på HRT:s webbplats.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.