This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tietoa kampanjasta / Information om kampanjen

Turvalliset koulukuljetukset ja joukkoliikenne Kirkkonummella

”Turvalliset koulukuljetukset ja joukkoliikenne Kirkkonummella” -projekti keskittyy liikenneturvallisuuden parantamiseen lasten koulumatkoilla Kirkkonummella. Aikaisemmissa asukas- ja koululaiskyselyissä on noussut esille huoli lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuudesta. Myös yksi tavoitteista kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on turvallisten liikenneyhteyksien luomien, joka parantaa koululaisten edellytyksiä liikkua omaehtoisesti.

Projektin tavoitteet:

  1. Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen sekä avointa joukkoliikennettä käyttävien koulukuljetusoppilaiden näkökulmasta
  2. Bussilla kuljettujen koulumatkojen sekä koulukuljetusten nykyisten haasteiden ja kehitystarpeiden selvittäminen turvallisuuden näkökulmasta katsottuna.
  3. Vertaistukimallin kehittäminen koulukuljetukseen
  4. Moniammatillisen verkoston rakentaminen turvallisten koulumatkojen tueksi

Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt

Projektet Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt fokuserar på att förbättra trafiksäkerheten under barnens skolvägar i Kyrkslätt. I tidigare invånar- och skolelevenkäter har det kommit fram att många är oroade över barns och ungas säkerhet under skolvägen. Också i kommunens trafiksäkerhetsplan är ett mål att skapa trygga trafikförbindelser, vilket förbättrar skolelevernas förutsättningar att färdas självständigt.

Projektets mål:

  1. Att förbättra skolresornas säkerhet för både de elever som utnyttjar allmän kollektivtrafik och elever som får skolskjuts
  2. Att ur säkerhetssynvinkel utreda de nuvarande utmaningarna och utvecklingsbehoven kring skolresor med buss och skoltransporter
  3. Utveckling av kamratstödsmodell för skoltransporter
  4. Skapande av ett mångprofessionellt nätverk som stöd för trygga skolresor

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.